TörpeTanoda: Iskolaérett a gyermekem?

image A közoktatási törvény szerint megváltozott a gyermekek tankötelezettségének időtartama. Az új rendelkezés értelmében attól a naptári évtől válik tankötelezetté a gyermek, amelyben augusztus 31-ig a 6. életévét betöltötte.

A szülőkben számtalan kérdés, félelem merül fel ezzel kapcsolatban. Leggyakrabban megfogalmazódó kételyek: valóban iskolaérett-e a gyermekem? Készen áll-e az óvodához képest megváltozott élethelyzethez, körülményekhez való alkalmazkodásra? Képes lesz-e szorongások, félelmek nélkül megfelelni az elvárásoknak, követelményeknek?

Fontos tudni, hogy ebben az életszakaszban jelentős változásokon megy keresztül a gyermek mind testi, mind értelmi területen.

A testi változások közül legszembetűnőbb a törzs, a végtagok, a fej arányainak az átalakulása, mely egyre inkább közelít a felnőtt testalkathoz .

Egyértelműen felismerhetővé válik, hogy a jobb vagy a bal kezét használja szívesebben.  Ügyesebbé válik a mozgásos játékokban, képes egyensúlyozni, egy lábon ugrálni, lábujjhegyen állni, járni, labdát feldobni és elkapni egy kézzel is.  Önállóan vetkőzik, öltözik, ruháit be tudja gombolni, megtanul cipőfűzőt kötni.  Egyszerűbb színezési, vonalkövetési feladatokat el tud végezni.

Gondolkodását az egyre nagyobb tudásvágy motiválja, fejlődik figyelme, emlékezetének terjedelme bővül.  Képessé lesz figyelmét tudatosan irányítani, kizárni a felesleges információkat.  A rábízott feladatokat egyre szívesebben, és pontosabban végzi el.

Szociális készségek területén is változások mennek végbe. A gyermek akarata egyre irányíthatóbbá válik a felnőtt szavai által. Képes a felnőttekkel kapcsolatot kialakítani, nehézségek nélkül alkalmazkodni és beilleszkedni a társai közé.

Anyanyelvi készségei is fejlődnek. A hangokat tisztán ejti, szívesen tanul rövid mondókákat, verseket.

Gondolatait egyre választékosabb mondatokkal tudja kifejezni. Képről mondatokat, kisebb történeteket tud fogalmazni.

Természetesen egy-egy területen történő elmaradás nem jelenti azt, hogy a gyermek nem alkalmas az iskolakezdésre, de mindenképpen jelzés a szülő és a pedagógus felé, hogy mi az amit érdemes fejleszteni, játékos formában erősíteni.

Néhány egyszerű megfigyelési szempontot gyűjtöttem össze , melyek segítségével a szülők is végig tudják gondolni  mely területeken szükséges a fejlesztést megkezdeni.

1.      Meg tudja-e nevezni a gyermek a testrészeit? Tudja-e egymástól függetlenül és szinkronban is mozgatni a végtagjait?

2.      Mennyire harmonikus a mozgása? Képes-e kúszni, mászni, lábujjhegyen, sarkon, külső talpélen, guggolásban járni,  szökdelni páros és egy lábon?

3.      Kialakult-e a domináns kéz használata? Ugyanaz-e a domináns kéz és láb?

4.      Tudja-e a gyermek csuklóját, ujjait a válltól függetlenítve mozgatni?

5.      Képes-e az iránykövetésre? Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja?

6.      Helyesen fogja-e a ceruzát?

7.      Felismeri-e a téri irányokat? (bal-jobb, fent-lent)

8.      Meg tudja-e különböztetni az alakot a háttértől? (pl. egymásra rajzolt tárgyak)

9.      Képes-e azonos alakú, színű, nagyságú tárgyakat csoportosítani, szétválogatni? Felismeri-e a különbözőségeket?

10.  Rendelkezik-e alapvető ismeretekkel az őt körülvevő világról? Tudja-e a nevét, lakhelyét? Ismeri-e az évszakok, napszakok, napok váltakozását?

11.  Egy adott képről vagy témáról meg tud-e fogalmazni néhány összefüggő mondatot? Be tud-e fejezni megkezdett történetet?

12.  Szívesen rajzol-e? Kitartó-e a feladatvégzésben? Akkor is elvégzi-e kötelességét, ha nincs hozzá kedve, szívesebben játszana?

13.  Képes-e 10-15 percig mesére, adott tevékenységre irányítani figyelmét? Fel tudja-e idézni a hallott mese eseményeit kérdések segítségével?

14.  Meg tudja-e különböztetni a beszédhangokat, illetve a beszédhangok időtartamát? Képes-e kihallani a beszédhangokat a szóból? Hangokra tudja-e bontani, össze tudja-e rakni hangokból a szavakat?

15.  El tudja-e viselni a kudarcot? Akar-e újra hozzáfogni a feladathoz, ha valami nem sikerül elsőre?

16.  Elfogadja-e a felnőttek segítségét, tanácsát, bizalommal fordul-e hozzájuk?

17.  Képes-e, tud-e együttműködni társaival? Be tud-e illeszkedni közösségbe csoportba?

Amennyiben a szülő úgy érzi, gyermekénél valamely területen elmaradás tapasztalható, érdemes segítséget, tanácsot kérni a gyermekkel foglalkozó szakemberektől, óvodapedagógustól, fejlesztő pedagógustól.

 A hiányok pótlására lehetőség van a nyár folyamán Budapesten és Kunszentmiklóson a  Törpetanodában, ahol szakképzett fejlesztő pedagógus készíti fel gyermekét az óvodából iskolába történő átmenetre, játékos, kiscsoportos formában, biztosítva, hogy az iskolakezdés ne félelmek, szorongások és kudarcok forrása legyen. Természetesen lehetőség van egyéni fejlesztésre, korrepetálásra is, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára.